Szukaj
Close this search box.

Ratownik Medyczny pełniący funkcje Lidera – Lwówek Śląski/ oferta nieaktualna

POGOTOWIE RATUNKOWE W JELENIEJ GÓRZE

poszukuje kandydata na następujące stanowisko:

Ratownika medycznego pełniącego dodatkowo funkcję Lidera w stacji Pogotowia Ratunkowego we Lwówku Śląskim;

Wymiar każdego z etatów: praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

Miejsce wykonywania pracy: obszar rejonu operacyjnego Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze (Miasto Jelenia Góra oraz powiaty: karkonoski, kamiennogórski, lubański, lwówecki).

Główne obowiązki:

a) udzielanie szybkiej i sprawnej pomocy o charakterze ratowniczym w nagłych stanach zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach, przy użyciu sprzętu ochrony osobistej;

b) nadzór nad obiegiem dokumentów;

c) sporządzanie harmonogramu pracy dla zespołu ratownictwa medycznego;

d) współpraca z lokalnymi samorządami i organizacjami w zakresie edukacji, promocji ratownictwa oraz wszelkich akcji społecznych promujących zdrowie i szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną.

Wykształcenie:

a) ukończone studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub

b) ukończoną publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i posiadać dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego „ratownik medyczny”, lub

c) posiadanie dyplomu wydanego w państwie innym niż państwo członkowskie, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce za równoważny z dyplomem i tytułem zawodowym, o którym mowa w lit. a lub b, i uzyskała prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U.2023.519 t.j., ze zm.) albo ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.2021.1697 t.j., ze zm.), lub

d) posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2023.334 t.j., ze zm.), lub

e) posiadać kwalifikacje uzyskane przed dniem 1 stycznia 2021 r. w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej przez Krajową Radę Ratowników Medycznych zwaną dalej „Krajową Radą”.

Wymagania niezbędne:

znajomość przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2023.1541 t.j., ze zm.),

znajomość przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz.U.2023.2187 t.j. ze zm.);

znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz.U.2019.237).

Wymagania dodatkowe:

  • wysoka kultura osobista;
  • biegła obsługa komputera, w szczególności w zakresie znajomości pakietu MS Office;
  • staranność, dokładność, terminowość;
  • zaangażowanie i rozwinięte zdolności komunikacyjne;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • bezkonfliktowość;
  • umiejętność budowania i utrzymywania pozytywnych relacji;
  • kwalifikacje ratownika medycznego – kierowcy będą dodatkowym atutem.

Na stanowisko ratownika medycznego pełniącego dodatkowo funkcję Lidera oferty mogą składać również osoby zatrudnione obecnie w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty zawierającej CV oraz list motywacyjny do dnia 29 lutego 2024 r. na adres do korespondencji Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze: 58-506 Jelenia Góra ul. Ogińskiego 6 lub email, który jest dostępny na stronie internetowej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze.

Etapy rekrutacji :

1) wstępny wybór ofert oraz ich ocena pod względem formalnym,

2) rozmowa telefoniczna (zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną),

3) rozmowa kwalifikacyjna,

4) zawarcie umowy na okres próbny.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna zamieścić w treści swojego CV klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji, przez Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 126A 58-570 Jelenia Góra, na potrzeby procesu aktualnej rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (poz. 1000) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)”. Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane procesie rekrutacji.

Obowiązek informacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze (link do formularza poniżej).

Zobacz również

Akademia Ratownictwa Obywatelskiego

Akademia Ratownictwa Obywatelskiego oficjalnie zainaugurowała we wtorek 14 maja 2024 swoją działalność Odpowiadając na potrzeby związane z szeroko pojętym ratownictwem...

Rozstrzygnięcie konkursu Ratownik, Pielęgniarka, Kierowca, Koordynator Transportu Medycznego

Rozstrzygnięcie konkursu – Ratownik, Pielęgniarka, Kierowca, Koordynator Transportu Medycznego

...

Międzynarodowe Święto Pielęgniarek i Położnych

12 maja swoje święto obchodzą Pielęgniarki i Położne! Z tej okazji życzymy wszystkim Koleżankom i Kolegom sukcesów zawodowych i rodzinnych

...
Skip to content